Banner

Booklet Zmanim Makes History

Print E-mail
Mikvah Blog
Thursday, 10 September 2009 20:55


הרב ג'יקובס עם החוברת
“לפני עשרים שנה,“ אומר הרב פישל ג’ייקובס מכפר חב“ד, “לא חלמנו ש“חוברת זמנים’ תעשה כזו מהפכה בעולם ההלכתי!“. רוב אנ“ש והמקורבים, שהתחתנו בשני העשורים האחרונים, מכירים אותה מבחוץ: גודלה כדף כתיבה, צבעונית, כרוכה עם ספירלה שחורה. תוכנה: תמצית של הלכות די מורכבות המוגשות בצורה קלה להבנה בעברית פשוטה, ולוח מעוצב בצורה גרפית פרוש על עשר שנים. כיום, המצב השתנתה מין הקצה אל הקצה. עד כדי כך, שהשנה יצאו מספר אתרים באותו נושא הלכתי. אתרים אלו עולים כסף רב לפיתוח, ודורשים רמת טכנלוגיה גבוהה במיוחד.

 

כמו הרבה דברים פשוטים, גם “חוברת זמנים“ יופיה והצלחתה נבע מפשיטותה.

“אני זוכר,“ אומר הרב ג’ייקובס, “בשנות ההכנה של “חוברת זמנים“ לדפוס, הלכות אלו היו, לצערינו, כמעט לא ידועות. מיד לאחר שהתחלנו להפיצה, החלו האירגונים העוסקים בנושאים אלו להגיש אותה בכינוסים ארציים. מיד היא קיבלה דחיפה חזקה, שבמשך כל השנים רק התחזקה יותר ויותר, ב“ה.“
אתר הראשון, XXX , יצא בהדרכתו הצמודה של הרב ג’ייקובס, והוא גם עונה על כל השאלות ההלכתיות המגיעות אליו. אתר השני, XXX , גם עבר בדיקתו ונושא הסכמת הרב. (אתר השלישי: www.mikvahminder.com, כעת בבדיקה לקראת אישורו.)

בימים אלו, עד לראש השנה, אנו פותחים במבצע מיוחד. וזאת לאור בקשות חוזרות ונשנות הציבור.

אנא, כל מדריך חתנים/כלות, רבנים, מנהלי בתי חב“ד המעונין בכמות חוברת “זמנים“ נא להתקשר אלינו ונשלח אליכם מיד במבצע מסובסד: 9600139 03, או This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . (עד סוף מלאי הדפסה אחרונה.)
 

In English (Thank you Google Translate)

"Twenty years ago," says Rabbi Fishel Jacobs from Kfar Chabad, "We never dreamed NIS Berthe times, such a revolution in the world do halakhic!". Most An"s closest, who married the last two decades, know it from the outside: Writing as size, color, wrapped with a black spiral. Software: a summary of laws rather complex served in easy to understand simple Hebrew, and board layout graphically spread out on ten years. Today, the situation changed radically sex. So this year were a number of sites on the same topic, I went. These sites cost so much to develop and require a very high level Tcnlogy.Like many simple things, even "booklet times" beauty and its success was due Mfshitoth.

"I remember," said Rabbi Jacobs, "In preparation of the schedule booklet" pattern, these laws were, Unfortunately, almost unknown. Immediately after we started to distribute it, began to organizations dealing with these issues to submit it to national conferences. Immediately she received a strong boost, which for years only strengthened more and more, U.S.. "
The first site, Www.XXXX.com, went under the close supervision of Rabbi Jacobs, he also meets all halakhic questions that come to him. The second site, Www.XXXX.com also been testing the file carrying the consent of the rabbi. (Site III: Www.mikvahminder.com, currently under review for approval.)

These days until Rosh Hashana, we open a special operation. In light of repeated requests to the public.

Please, any guide grooms / brides, rabbis, Chabad Houses managers interested in quantity booklet "times" please call us immediately and send you a subsidized operation: 9,600,139 03, or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . (Until the end of last printing stock.)

 

http://www.chabad.info/index.php?url=article_he&id=48583

The best time to determination any problem is before any visible sign only appear. Generally the medications you searched for can more than one listing. If you are not sure which is yours, please review them all. Cipro is antibiotics that fights bacterial infections. These medicines does not treat a viral infection for instance a common cold. Sure, the register is quite large. Cialis is a preparation used to treat divers complaints. What do you have to know about order cialis generic canada? Last ten years many people search for the exact keyword 'order cialis generic uk' on quest engines. A medical research about show that men's most common sexual disfunction is ED. Also known as erectile dysfunction is defined as the improbability to maintain an erection suitable for intercourse. But many problems with sexual soundness can be solved. This problem is best solved with professional help, commonly through counseling with a certified health care provider. Certified sex therapist can help find the variant that is best for your circumstances. You must be very carefull while purchasing medicines like Cialis.